Uncategorized

สัมภาษณ์พิเศษ “อาภาณี มิตรทอง” เจ้่าของแคมเปญ “ขสมก.จัดซื้อรถเมล์ที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้”

 และอยากให้ชวนประชาชนมาร่วมสร้่างการเปลี่ยนเแปลงร่วมกัน 

การเข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับ Change เป็นเรื่องใหม่ที่เราใช้เป็นเครื่องมือ ยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีพลังเสียงจากคนทุกกลุ่มในสังคม ให้ได้ออกมาแสดงพลังสิทธิเสียงของเราในฐานะประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศ

อีกส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณ Change เป็นเหมือนพื้นที่หนึ่ง ที่เปิดให้คนที่ขาดโอกาส คนชายขอบที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือกลุ่มคนที่สังคมมองผ่านไป ได้มีพื้นที่ยื่นในการคุ้มครองสิทธิ ของตัวเอง

สุดท้าย ไม่ว่าเราทุกคนจะเป็นใคร อยู่ในสภาพเพศ หรืออัตลักษณ์ใด ศาสนาใด จะร่ำรวย หรือยากจน ก็ตาม เราทุกคนล้วนมีพลังที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดี เพราะเราเชื่อว่าพวกคุณทุกคน ล้วนมีปัญญา และมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆ ให้กับสังคมเรา

 

Written by
Change.org
December 24, 2013 2:24 am