Uncategorized

สัมภาษณ์พิเศษ “ปุณลาภ ปุณโณทก” ผู้เริ่มรณรงค์ “เราอยากให้มักกะสันเป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์”

 และขอให้เชิญชวนคนธรรมดามาสร้างการเปลี่ยนแปลง

Change.org ได้สร้างกลไกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีช่องทางในการระบายออกและสื่อสารไปกับภาพรวมของสังคม  ผมตื่นเต้นกับช่องทางนี้ และหวังว่าการรณรงค์ของ Change.org ในทุกๆเรื่องจะประสบความสำเร็จ  โดยChange.org ต้องสร้างความน่าเชื่อถือต่อสังคม และ ผู้มีอำนาจ และต้องมีความเป็นกลาง ที่ทุกคนสามารถสร้่่างแคมเปญที่มีเหตุผลอยู่บนความสมดุลของสังคมไทย

ผมอยากจะชวนทุกคนในสังคม  ที่ได้รับข่าวสารนี้  ให้มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน  วันนี้เราได้เห็นพลังของประชาชนทั้งเรื่อง การเมือง  สิ่งแวดล้อม   ผมอยากเชิญชวนทุกคน ลุกขึ้นมาออกความเห็นกับรัฐบาล เพราะเสียงของประชาชนมีค่ามากที่สุด  และเราจะพัฒนาประเทศได้โดยพลังของประชาชน  ไม่ใช่พลังของระบบตัวแทน   ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ สังคมก็จะมีพื้นที่สาธารณะ ที่เป็นตัวพาให้สังคมเดินไปสู่ความสุขในภาพรวมของประเทศได้

Written by
Change.org
December 24, 2013 3:05 am